Derio
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
信你一成.双目失明

一千几百.犹如垃圾

別人笑俄太瘋癲.俄笑他人扎孖鞭

無非想快樂.反而最失落

所希望太少.所失望太多

良药苦口利于病,忠言逆耳利于行
信你一成.双目失明

一千几百.犹如垃圾

別人笑俄太瘋癲.俄笑他人扎孖鞭

無非想快樂.反而最失落

所希望太少.所失望太多

良药苦口利于病,忠言逆耳利于行
Less
4
Please login to leave a comment.
Comments (4)
睇你資料囖~

dax-live
kaka..你又會知呢句既..?

wawachu
哈哈~
係啊~
醒目

dax-live
“無非想快樂.反而最失落”好似俄句名言“無非想快樂.反而最失樂喔..!”kaka...不過無所謂喇

wawachu