Derio
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
. 咁快? 百日誓師? 霖翻起之前失戀嘥咗果100日真係後悔 只有喺100日入面俄努力就得剌.(做到先算剌...) 最主要哩家大家要整哩樣又果樣. 唉~~~~ 好鬼會唔捨得大家噶嘛~ 仲要最近個個都話俄得意.(暈) 俄要考好啊.嗯
More
. 咁快? 百日誓師? 霖翻起之前失戀嘥咗果100日真係後悔 只有喺100日入面俄努力就得剌.(做到先算剌...) 最主要哩家大家要整哩樣又果樣. 唉~~~~ 好鬼會唔捨得大家噶嘛~ 仲要最近個個都話俄得意.(暈) 俄要考好啊.嗯
Less
6